Přispívá domácí škola ke zvyšování kvality vzdělávání?

Lucie Novotná

 

V současné době se stále častěji ozývají hlasy volající po zkvalitnění výuky na českých školách. Naše školství provází celá řada problémů a komplikací. Nicméně lze učinit některé kroky, které mohou odstartovat změny k lepšímu.

            Odborná i laická veřejnost volá po individualizaci výuky. Ale přiznejme si zcela upřímně, že v našem systému není individualizace tak jednoduchá. Naplnit individuální potřeby všech dětí, které sedí ve třídě za 45 minut, a ještě jim předat požadované penzum učiva je složité. Většinou se setkáme se třídami, kde se schopnosti i znalosti dětí různí od podprůměru až k nadprůměru. Často učitel pak přizpůsobí svou výuku průměrným žákům, slabší žáci tedy nestačí tempu nebo jen s velkými obtížemi a excelentní žáci se nudí a nic nedělají.

A cos tím můžeme udělat? Jedním z možných řešení by samozřejmě mohly být specializované školy či třídy apod. Existuje zde však ještě jedna varianta, jak odlehčit dané situaci a současně ji nekomplikovat – jde o domácí školu.

Již několik let u nás panuje ostrá debata o existenci či neexistenci domácího vzdělávání jako uznávané formy vzdělávání pro děti školou povinné. Od roku 1999 v České republice probíhá experiment, do kterého jsou zapojeny v současné době pouze 4 základní školy (v Praze, Ostravě a Liberci). Nicméně toto pokusné ověřování se blíží ke svému závěru a bude tedy nutné učinit rozhodnutí do budoucnosti.

           

Výhody domácího vzdělávání

            Letitá praxe zejména v zahraničí prokazuje, že domácí škola přináší celou řadu výhod a pozitiv do vzdělávání a výchovy dětí i dospívajících. Také domácí zkušenosti toto potvrzují. Důvodů pro domácí školu nejrůznějšího charakteru může být celá řádka; počínaje praktickými potřebami (velká vzdálenost školy od domova, problémy s dojížděním) přes motivy pedagogické (speciální vzdělávací potřeby dítěte) až po důvody řekněme ideologické (náboženské vyznání). Domácí vzdělávání přináší své ovoce a vesměs naplňuje cíle, se kterými se rodiče do domácího pedagogického působení vrhají.

Výhody domácího vzdělávání pramení především z charakteru této formy vzdělávání. Zastánci z řad odborné veřejnosti se shodují s rodiči doma vzdělávajícími na celé řadě výhod.

q       Rodiče tráví více času se svými dětmi, zlepšují se tak vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.

q       Dětem je umožněno dospívat podle jejich vlastního tempa.

q       Děti se socializují adekvátně jak s vrstevníky tak s dospělými, tedy v prostředí, které věkovou strukturou odpovídá realitě spíše než formálně utvořený dětský kolektiv. Cítí se pak pohodlněji s lidmi všech věkových skupin.

q       Děti nazírají na dospělé jako na přirozené partnery v učení.

q       Rodiče mohou svým dětem předávat hodnoty, které sami uznávají.

q       Život rodiny se točí okolo samotných potřeb a priorit rodiny nikoliv školy.

q       Poskytuje dětem tolik žádanou a potřebnou podporu rodičů.

q       Uspokojuje se přirozená zvídavost dětí. Děti pak získávají kladný vztah k učení.

q       Výuka se přizpůsobuje individuálním potřebám a zájmům dítěte. Děti mají prostor věnovat se svým zájmům a rozvíjet svůj talent.

q       Děti mají přístup k mnoha vzdělávacím zdrojům.

q       Doma vzdělávané děti se stávají samostatnými.

q       Rodiče mohou využívat alternativních forem a metod výuky.

q       Děti nejsou nuceny čelit stresu školního prostředí.

q       Je omezen vliv školních negativ na dítě aj.[1]

            Také průzkum provedený v červnu 2002 v ČR mezi rodiči doma vzdělávajícími své dítě či děti poukazuje na celou řadu výhod[2], tak jak je vnímají rodiče v našich podmínkách.

 

Graf č.1

Podobně jako odborníci i rodiče nejčastěji oceňovali možnost individuální péče o rozvoj dítěte a jeho schopností. Na druhé pozici se pak vyskytla možnost trávení více času s dětmi, následována možností vyučovat kdekoliv, časovou pružností výuky a nepřítomností stresu. Mezi nejméně zmiňovanými výhodami domácí školy se pohybuje nadšení matky pro výuku (přibližně 19%) či , možná trochu překvapivě, možnost eliminace školních negativ (přibližně 24,5%)[3].

Nevýhody domácí školy

            Samozřejmě nic není dokonalé a proto i tato forma výuky s sebou nese jisté nevýhody. Odpůrci této formy vzdělávání  bývají velmi často skeptičtí zejména ve dvou oblastech: možnosti nevhodné socializace dítěte a učitelské schopnosti rodičů.[4] Dále můžeme uvést:

q       Rodiče samozřejmě nesou veškerou zodpovědnost za vzdělání dítěte.

q       Rodiče si často nejsou jisti, zda dělají vše dobře a hlavně zda dělají dostatek pro vzdělání svých dětí.

q       Velmi často tyto rodiny čelí kritice jak ze strany odborníků, tak i laiků a ještě hůře ze strany vlastní rodiny.

q       Ve většině případů jeden z rodičů musí obětovat svou kariéru, což samozřejmě rodině přináší i finanční znevýhodnění

q       Vzdělávající matky nemají vždy dostatek času na vedení domácnosti. Mohou se tak cítit přetížené, zejména leží-li veškerá vzdělávací činnost na jejich bedrech.

 

Graf č. 2

Z grafu je zcela patrné, že největší nevýhodou domácího vzdělávání je podle českých rodičů malá finanční podpora státu těchto rodin, spojená s faktem, že rodina žije pouze z jednoho příjmu, dále pak jde o malou informovanost veřejnosti[5], což na sebe váže další nevýhody.

Nicméně zeptáte-li se samotných rodičů, zda se museli během doby, kdy své potomky vzdělávali doma, vyrovnat s nějakými obtížemi. Paradoxně uvedou z velké části obtíže, které nelze ztotožnit s nevýhodami domácí školy.


Graf č. 3

Rodiče spatřují obtíže spojené s domácí školou zejména v neporozumění okolí, s odborníky se shodují v tom, že nezkušenost s výukou, neznalost metod a postupů a současně přítomnost mladšího sourozence může být přinášet problémy do výuky[6]. Domácí vzdělávání má tedy jisté nevýhody, ale neznamená to nutně, že se s nimi musí setkat každý.

           

Závěr

Každý učitel si je plně vědom, že každé dítě je individuum a vyhovuje mu něco jiného a to i v oblasti vzdělávání. Všichni víme, že nejefektivnější je taková výuka, která žáka či studenta baví, strhne jej do víru studia. Každý z nás si však nese jiné studijní návyky, jiné znalosti, zkušenosti, jiné dispozice, jiné zájmy. Jak bychom chtěli zaujmout dvacet dětí zároveň a udržet je v tomto nadšení po celou dobu, kterou trávíme ve škole. Uvědomme si, že individualizovaný přístup k žákovi vyžaduje nejen schopné a zkušené učitele, ale i čas a prostor.  Ani nejoddanější učitel není schopen zcela naplnit ideu individualizované výuky ve třídě s dvaceti a více žáky, z nichž každý je alespoň z části jiný než ostatní. Zdá se, že domácí vzdělávání nám poskytuje prostor, jak naplnit výše zmiňovanou ideu. Nicméně je na každém rodiči, aby toto rozhodnutí učinil sám, neboť domácí škola vyžaduje od rodičů i jistou dávku obětování. Nicméně i naše školství by se mělo přizpůsobovat požadavkům dnešní doby a poskytnout rodičům širší nabídku možností vzdělávání. Jaké padne rozhodnutí v otázce existence domácí školy v našem systému ukáže poměrně blízká doba. Doufám, že i zákonodárci, ať jsou či nejsou rodiči, si plně uvědomují nejen negativa domácí školy, ale také její pozitiva.

 

 [1] Bakončík, J. Zkušenosti z domácího vzdělávání. Učitelské listy č. 5. 2000/2001, str. 8-10.

Moitozo, S. The 4 Advantages of Homeschooling. on-line dokument: http://www.narsonline.com, 20.11.2002.

[2] Všechna data vycházejí ze stejného průzkumu, který jsem uskutečnila v červnu 2002 mezi rodiči na dvou školách v ČR, které zaštiťují domácí vzdělávání.

[3] Výhody domácího vzdělávání: 1. hodně času s dětmi, 2. eliminace nežádoucích názorů, 3. nepřítomnost stresu, 4. lepší výsledky výuky, 5. individuální péče, 6.zlepšení sourozeneckých vztahů, 7. individuální osnovy, 8. mladší sourozenec odkoukává výuku, 9. nadšení matky, 10. odpadá doučování po škole, 11. eliminace školních negativ, 12. rychlejší postup v učení, 13. časová pružnost, 14. možnost formovat osobnost dítěte, 15. kladný vztah dítěte ke vzdělávání, 16. lepší komunikace, 17. možnost vyučovat kdekoliv, 18. jiné.

[4] Petrie, A.J. Home Educators and The Law Within Europe. On-line document: http://www.worldzone.net/lifestyles/homeducation/kluwer.html, 22.2.2001

 

[5] Nevýhody domácího vzdělávání: 1. žádné, 2. odborná nepřipravenost rodičů, 3. minimální technické a materiální vybavenost, 4. jeden rodič obětuje kariéru, 5. malá informovanost veřejnosti, 6. nejasná budoucnost, 7. malá finanční podpora státu, 8. rodina žije z jednoho platu, 9. nepřirozená socializace dítěte, 10. nemožnost týmové spolupráce dětí, 11. chybí vrstevníci, kolektiv, 12. není všeobecný řád, 13. nemocnost matky.

[6] Obtíže s domácím vzděláváním: 1. nezkušenost s výukou, 2. neznalost metod a postupů, 3. plnění osnov, 4. tvorba plánů, 5. materiální vybavenost, 6. odbornost, 7. obavy z neúspěchu, 8. motivace dítěte, 9. sebeovládání, 10. udržení disciplíny dítěte, 11. neporozumění okolí, 12. mladší sourozenec, 13. skloubení výuky více dětí, 14. přetížení matky, 15. časové obtíže, 16. finanční stránka, 17. doplnění mezer z minulých let.